هولوکاست

شروع جنگ جهانى دوم و سياست در مورد يهوديان

گسترش مناطق زیر تصرف آلمان و سرقت اموال يهوديان

لوازم
  • تبل بازيچه ساخته شده از ورقه پوستي از تورات حتک حرمت شده, با قابی از چوب وميخ, لهستان.
  • نشان تحقير – علامت شناسائى که يهوديان در کشورهاى اروپايى تحت اشغال آلمان نازى آن را حمل ميکردند.
  • کيف ساخته شده از تورات حتک حرمت شده.
  • جوراب دوخته شده از قطعات پيراهن مقدس, لهستان.