هولوکاست

آلمان نازی و یهودیان در سالهای 1933-1939

غیر یهودیانی که توسط رژیم نازی مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند

گالری تصاویر
  • گرترود  فوتصینگر، عضو فرقه مذهبی "شاهدان یهوه" در حالی که پسر بچه ای را در  بغل گرفته است، در اردوگاه تمرکز "اورنینبورگ"، آلمان.
آرشیو عکس ید و شم 4/6256
  • پرسنل موسسه مرگ با ترحم (Euthanasia) در برنبورگ، آلمان. کسی که در جلو نشسته است "کارل اوآنچیلد" و در پشت او "کارل فوتصینگر
آرشیو عکسید و شم  3678
  • افراد پلیس شهری (شوتصفولیتصی) در حالی که یک کولی را در لهستان  متوقف کرده اند. 
آرشیو عکسید و شم  3384/118