هولوکاست

آلمان نازی و یهودیان در سالهای 1933-1939

غیر یهودیانی که توسط رژیم نازی مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند

لوازم