هولوکاست

آلمان های نازی و یهودیان در سال های 1933-1939

آنتی سمیتیزم

گالری تصاویر
  • کاریکاتوری  ضد یهودی از فرانسه که در آن یک یهودی بر کره زمین مسلط شده است. خانواده روتچیلد و سرمایه داران یهودی مانند شیطانی که دنیا را به آغوش کشیده است به تصویر کشیده شده اند.
  • نسخه اسپانیایی کتاب ضدیهودی "پروتوکل بزرگان صهیون"
  • کاریکاتور ضد یهودی از یک یهودی ثروتمند درحالی که بیمار است و سیگار می کشد و دارای هیکلی بسیار چاق است و تلوتلو میخورد.