Yad Vashem Homepage
Yad Vashem سرباز بی درجه تولکاچوو در دروازه های جهنم
صفحه اصلی نمایشگاه  |  درباره هنرمند  |  در مورد نمایشگاه
آشویتس- بیرکناو، 1945
Taleskoten, 1944
آزادی، 1945
مادر و نوزادش، 1945
زمستان، 1944
یکی از آثار بی نام، 1944
علامت قابیل، 1944
بامداد رخنه کرد، 1945
تختخواب های چوبی، 1945

 

"آنچه را که میبایستی انجام میدادم انجام دادم، قادر نبودم انجام ندهم. قلبم به من فرمان میداد، وجدانم طلب نمود، تنفر از فاشیزم تصمیمم را نهایی کرد".