جرقه های نور - روایت شش نفر از نیکوکاران جامعه بشری در آشویتس