"بسا": قولِ شرف - مسلمانان آلبانی که جان یهودیان را در هولوکاست نجات دادند ید "بسا": قولِ شرف - مسلمانان آلبانی که جان یهودیان را در هولوکاست نجات دادند