ید و شم | YAD VASHEM
عملیات گزینش که توسط اعضای اس.اس. بر روی سکو انجام می گرفت. چند نفر از زندانیان قدیمی در حال کمک به تازه از راه رسیدگان.
 

عملیات گزینش که توسط اعضای اس.اس. بر روی سکو انجام می گرفت. چند نفر از زندانیان قدیمی در حال کمک به تازه از راه رسیدگان.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا