1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ید و شم | YAD VASHEM
تقسیم بندی وسایل شخصی تازه رسیدگان در مرکز غارت سازمان یافته که "کانادا" نام گرفته بود. زندانیان قدیمی تحت نظارت شدید نگهبانان اس.اس. به این کار مشغول بودند. تقسیم بندی وسایل شخصی تازه رسیدگان در مرکز غارت سازمان یافته که "کانادا" نام گرفته بود. زندانیان قدیمی تحت نظارت شدید نگهبانان اس.اس. به این کار مشغول بودند. تقسیم بندی وسایل شخصی تازه رسیدگان در مرکز غارت سازمان یافته که "کانادا" نام گرفته بود. زندانیان قدیمی تحت نظارت شدید نگهبانان اس.اس. به این کار مشغول بودند.
 

تقسیم بندی وسایل شخصی تازه رسیدگان در مرکز غارت سازمان یافته که "کانادا" نام گرفته بود. زندانیان قدیمی تحت نظارت شدید نگهبانان اس.اس. به این کار مشغول بودند.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا