1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ید و شم | YAD VASHEM
زنان دارای قابلیت کاری، پس از اینکه موهایشان تراشیده شده، در حال ورود به منطقه ساختمانی BI (اردوگاه زنان). پس از تکمیل مراحل جذب در اردوگاه، این زنان به اعمال شاغه در تاسیسات مختلف در داخل اردوگاه و در خارج از آن گرفته می شدند که ساعت های طولانی به درازا می کشید. زنان دارای قابلیت کاری، پس از اینکه موهایشان تراشیده شده، در حال ورود به منطقه ساختمانی BI (اردوگاه زنان). پس از تکمیل مراحل جذب در اردوگاه، این زنان به اعمال شاغه در تاسیسات مختلف در داخل اردوگاه و در خارج از آن گرفته می شدند که ساعت های طولانی به درازا می کشید. زنان دارای قابلیت کاری، پس از اینکه موهایشان تراشیده شده، در حال ورود به منطقه ساختمانی BI (اردوگاه زنان). پس از تکمیل مراحل جذب در اردوگاه، این زنان به اعمال شاغه در تاسیسات مختلف در داخل اردوگاه و در خارج از آن گرفته می شدند که ساعت های طولانی به درازا می کشید.
 

زنان دارای قابلیت کاری، پس از اینکه موهایشان تراشیده شده، در حال ورود به منطقه ساختمانی BI (اردوگاه زنان). پس از تکمیل مراحل جذب در اردوگاه، این زنان به اعمال شاغه در تاسیسات مختلف در داخل اردوگاه و در خارج از آن گرفته می شدند که ساعت های طولانی به درازا می کشید.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا