1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ید و شم | YAD VASHEM
مردان دارای قابلیت کاری پس از پاکسازی از شپش. ضدعفونی نمودن زندانیانی که جهت مرگ فوری انتخاب نشده بودند و تراشیدن موهای آنها، بخشی از روند پذیرش در اردوگاه بود. فقط بعد از این روند، آنها لباس های راه راه اردوگاه را دریافت می کردند. مردان دارای قابلیت کاری پس از پاکسازی از شپش. ضدعفونی نمودن زندانیانی که جهت مرگ فوری انتخاب نشده بودند و تراشیدن موهای آنها، بخشی از روند پذیرش در اردوگاه بود. فقط بعد از این روند، آنها لباس های راه راه اردوگاه را دریافت می کردند. مردان دارای قابلیت کاری پس از پاکسازی از شپش. ضدعفونی نمودن زندانیانی که جهت مرگ فوری انتخاب نشده بودند و تراشیدن موهای آنها، بخشی از روند پذیرش در اردوگاه بود. فقط بعد از این روند، آنها لباس های راه راه اردوگاه را دریافت می کردند.
 

مردان دارای قابلیت کاری پس از پاکسازی از شپش. ضدعفونی نمودن زندانیانی که جهت مرگ فوری انتخاب نشده بودند و تراشیدن موهای آنها، بخشی از روند پذیرش در اردوگاه بود. فقط بعد از این روند، آنها لباس های راه راه اردوگاه را دریافت می کردند.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا