1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
زنان و کودکان منتظر در جنگلی که در مجاورت کوره آدم سوزی IV در بیرکناو بود. زنان و کودکان منتظر در جنگلی که در مجاورت کوره آدم سوزی IV در بیرکناو بود. زنان و کودکان منتظر در جنگلی که در مجاورت کوره آدم سوزی IV در بیرکناو بود. زنان و کودکان منتظر در جنگلی که در مجاورت کوره آدم سوزی IV در بیرکناو بود.
 

زنان و کودکان منتظر در جنگلی که در مجاورت کوره آدم سوزی IV در بیرکناو بود.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا