1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ید و شم | YAD VASHEM
یهودیانی که دارای قابلیت کاری نبودند، در جنگلی که در مجاورت سلول گاز IV بود پیش از مرگ خود به انتظار ایستاده اند. در این مرحله، زندانیان به دلیل سفر دشوار و وحشت ناشی از رسیدن به اردوگاه، خسته، کوفته و در حالت شوکه بودند. اکثر آنها از سرنوشتی که در انتظارشان بود هیچ آگاه نبودند. یهودیانی که دارای قابلیت کاری نبودند، در جنگلی که در مجاورت سلول گاز IV بود پیش از مرگ خود به انتظار ایستاده اند. در این مرحله، زندانیان به دلیل سفر دشوار و وحشت ناشی از رسیدن به اردوگاه، خسته، کوفته و در حالت شوکه بودند. اکثر آنها از سرنوشتی که در انتظارشان بود هیچ آگاه نبودند. یهودیانی که دارای قابلیت کاری نبودند، در جنگلی که در مجاورت سلول گاز IV بود پیش از مرگ خود به انتظار ایستاده اند. در این مرحله، زندانیان به دلیل سفر دشوار و وحشت ناشی از رسیدن به اردوگاه، خسته، کوفته و در حالت شوکه بودند. اکثر آنها از سرنوشتی که در انتظارشان بود هیچ آگاه نبودند. یهودیانی که دارای قابلیت کاری نبودند، در جنگلی که در مجاورت سلول گاز IV بود پیش از مرگ خود به انتظار ایستاده اند. در این مرحله، زندانیان به دلیل سفر دشوار و وحشت ناشی از رسیدن به اردوگاه، خسته، کوفته و در حالت شوکه بودند. اکثر آنها از سرنوشتی که در انتظارشان بود هیچ آگاه نبودند.
 

یهودیانی که دارای قابلیت کاری نبودند، در جنگلی که در مجاورت سلول گاز IV بود پیش از مرگ خود به انتظار ایستاده اند. در این مرحله، زندانیان به دلیل سفر دشوار و وحشت ناشی از رسیدن به اردوگاه، خسته، کوفته و در حالت شوکه بودند. اکثر آنها از سرنوشتی که در انتظارشان بود هیچ آگاه نبودند.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا