1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ید و شم | YAD VASHEM
 

زنان و کودکان در حالی که به سمت سلول های گاز شماره V  و IV از طریق منطقه BII برده می شوند. زنان مسن و کودکان بعضا به صورت مستقیم به سلول های گاز فرستاده می شدند چرا که توان کاری آنها محدود بود.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا