1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ید و شم | YAD VASHEM
زنان و کودکان بر روی "سکو" در کنار قطاری که با آن آمده اند. این "سکو"، ایستگاه قطار درون اردوگاه بود که قطارهای حاوی اخراجیان در مجاورت آن می ایستادند. یهودیان از قطار به سکو پایین آورده می شدند و نخستین عملیات گزینش بر روی آنان انجام می گرفت: کسانی که به مرگ فوری و کسانی که به بیگاری فرستاده می شدند. زنان و کودکان بر روی "سکو" در کنار قطاری که با آن آمده اند. این "سکو"، ایستگاه قطار درون اردوگاه بود که قطارهای حاوی اخراجیان در مجاورت آن می ایستادند. یهودیان از قطار به سکو پایین آورده می شدند و نخستین عملیات گزینش بر روی آنان انجام می گرفت: کسانی که به مرگ فوری و کسانی که به بیگاری فرستاده می شدند. زنان و کودکان بر روی "سکو" در کنار قطاری که با آن آمده اند. این "سکو"، ایستگاه قطار درون اردوگاه بود که قطارهای حاوی اخراجیان در مجاورت آن می ایستادند. یهودیان از قطار به سکو پایین آورده می شدند و نخستین عملیات گزینش بر روی آنان انجام می گرفت: کسانی که به مرگ فوری و کسانی که به بیگاری فرستاده می شدند. زنان و کودکان بر روی "سکو" در کنار قطاری که با آن آمده اند. این "سکو"، ایستگاه قطار درون اردوگاه بود که قطارهای حاوی اخراجیان در مجاورت آن می ایستادند. یهودیان از قطار به سکو پایین آورده می شدند و نخستین عملیات گزینش بر روی آنان انجام می گرفت: کسانی که به مرگ فوری و کسانی که به بیگاری فرستاده می شدند.
 

زنان و کودکان بر روی "سکو" در کنار قطاری که با آن آمده اند. این "سکو"، ایستگاه قطار درون اردوگاه بود که قطارهای حاوی اخراجیان در مجاورت آن می ایستادند. یهودیان از قطار به سکو پایین آورده می شدند و نخستین عملیات گزینش بر روی آنان انجام می گرفت: کسانی که به مرگ فوری و کسانی که به بیگاری فرستاده می شدند.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا