1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ید و شم | YAD VASHEM
یهودیانی که دقیقا دقایقی پیش به ایستگاه قطار رسیده بودند، پیش از مرحله گزینش. در تابستان 1944، هنگامی که نابود کردن یهودیان مجارستان در اوج خود بود، صحنه های انبوه افراد، اتفاقی روزمره شده بود. در زمینه عکس می توان کوره آدم سوزی شماره 2 را مشاهده نمود که بعضی از اخراجیان پس از عملیات گزینش به آنجا برده می شدند. یهودیانی که دقیقا دقایقی پیش به ایستگاه قطار رسیده بودند، پیش از مرحله گزینش. در تابستان 1944، هنگامی که نابود کردن یهودیان مجارستان در اوج خود بود، صحنه های انبوه افراد، اتفاقی روزمره شده بود. در زمینه عکس می توان کوره آدم سوزی شماره 2 را مشاهده نمود که بعضی از اخراجیان پس از عملیات گزینش به آنجا برده می شدند. یهودیانی که دقیقا دقایقی پیش به ایستگاه قطار رسیده بودند، پیش از مرحله گزینش. در تابستان 1944، هنگامی که نابود کردن یهودیان مجارستان در اوج خود بود، صحنه های انبوه افراد، اتفاقی روزمره شده بود. در زمینه عکس می توان کوره آدم سوزی شماره 2 را مشاهده نمود که بعضی از اخراجیان پس از عملیات گزینش به آنجا برده می شدند. یهودیانی که دقیقا دقایقی پیش به ایستگاه قطار رسیده بودند، پیش از مرحله گزینش. در تابستان 1944، هنگامی که نابود کردن یهودیان مجارستان در اوج خود بود، صحنه های انبوه افراد، اتفاقی روزمره شده بود. در زمینه عکس می توان کوره آدم سوزی شماره 2 را مشاهده نمود که بعضی از اخراجیان پس از عملیات گزینش به آنجا برده می شدند.
 

یهودیانی که دقیقا دقایقی پیش به ایستگاه قطار رسیده بودند، پیش از مرحله گزینش. در تابستان 1944، هنگامی که نابود کردن یهودیان مجارستان در اوج خود بود، صحنه های انبوه افراد، اتفاقی روزمره شده بود. در زمینه عکس می توان کوره آدم سوزی شماره 2 را مشاهده نمود که بعضی از اخراجیان پس از عملیات گزینش به آنجا برده می شدند.

 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا