1 2 3 4
ید و شم | YAD VASHEM
زنان و کودکان در ایستگاه (ترن) ورودی ی بیرکنااو که نام (رمپ) یا سرازیری بر آن نهاده اند.  یهودیان در این ایستگاه، پس از پیاده شدن از ترنها، با آئین گزینش برای مرگ یا بردگی روبرو بودند. برخی بیدرنگ به کشتارگاه میرفتند و برخی دیگر به بردگی وادار میشدند
 

مقدمه    |    آلبوم    |    تصاویر هوائی    |    مولتی مدیا