Zinovii Tolkatchev. "The Burial Day of the Victims"

Zinovii Tolkatchev

The Burial Day of the Victims

Auschwitz, 1945
Lápiz sobre papel
Obsequio de Anel Tolkatcheva e Ilya Tolkatchev, Kiev