Zinovii Tolkatchev. "The Savior"

Zinovii Tolkatchev

The Savior

Auschwitz, 1945
Pencil on paper
29.5 x 21 cm
Gift of Anel Tolkatcheva and Ilya Tolkatchev, Kiev