Zinovii Tolkatchev. "The Burial Day of the Victims"

Zinovii Tolkatchev

The Burial Day of the Victims

Auschwitz, 1945
Pencil on paper
Gift of Anel Tolkatcheva and Ilya Tolkatchev, Kiev