Rabbi Dr. Zvi Asaria-Hermann Helfgott. Yad Vashem Archive P.53/8546_35