חינוך והוראה מתוקשבת

הכנס הארצי הרביעי למורים - "היחיד והיחד בשואה"

כנס מורים - ג'-ד' בתמוז תשע"א, 6–5 ביולי 2011


אנו מודים ל-1,200 המורים שהשתתפו בכנס המורים הארצי הרביעי. להתראות בכנס הבא.

"בשבוע הראשון להיותי בארץ עמדתי ליד הכותל המערבי. אמי ז"ל היא לא ציוותני דבר. שכן לא נפרדנו. עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל, מן האבנים. והרגשתי שאיני שייך. שהנני נטוע בהוויה אחרת. שלא פסעתי צעד נוסף. אך מישהו משך בשרוולי, ביקש שאצטרף למניין. [...]זהו דבר יהודי, היותר ייחודי שביהדות, להיות אחד במניין. לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה. אפשר זה הדבר המשמעותי ביותר שביהדות. ואין דבר יותר ייחודי ויהודי בתנועה זו בה חונכתי. תפילתי תמיד להיות אחד מכולם. שמילותי הטובות יצטרפו למילים, שממלמל הציבור. גם הקרוב לתיבה, הוא העובר לפני. התיבה - ולא יותר".

בדבריו אלו של אבא קובנר מודגש הרעיון של יחסי הגומלין שבין היחיד ליחד. יחסים שבאו לידי ביטוי בתקופת השואה באירועים ובסוגיות רבות.

השואה העמידה ומעמידה בפני המחנכים שאלות קשות, המערערות את עצם קיומם של הערכים המרכזיים העומדים בבסיסה של החברה האנושית המודרנית. הכנס הארצי הרביעי למורים יעסוק בנושא "היחיד והיחד" ויתמקד בהיבטים הבאים: היחיד והיחד בשואה; היחד והיחד במארג הזיכרון והמורשת.
ארגון המורים
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog