Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Obrázky z půdy

Mgr. Iva Dvořáková

Tento výukový program je určen pro studenty čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia, kteří navštěvují předmět Historický seminář. Ve skupině pracuje 22 žáků. Program je rozdělen do dvou lekcí po dvou vyučovacích hodinách. Vychází z principů učení se zážitkem a dramatické výchovy.
Jeho cílem je nabídnout studentům možnost zkoumat a interpretovat autentický obrazový a textový materiál, vytvářet hypotézy a obhajovat je, měnit je podle charakteru zdrojového materiálu. Nabízí možnost zabývat se osobností Tomáše Fritty Haase a také jeho otce Bedřicha Fritty. Prohlubuje čtenářskou gramotnost.
Pramenným zdrojem pro práci studentů v první dvouhodinovce je soubor obrázků Bedřicha Fritty Tomíčkovi k jeho 3. narozeninám. Pro potřebu programu jsou obrázky zvětšeny na formát A4 a jsou bez hebrejských (či jakýchkoliv jiných) popisek. (vydáno v Yad Vashem)
Ve druhé hodině je pramenem rozhovor Jiřího Daníčka s Tomášem Frittou Haasem s názvem „Všude se cítím trochu špatně.“ (publikováno na www.holocaust.cz, poslední úpravy ze srpna 2011)

Pomůcky: papíry, tužky, soubor obrázků B. Fritty (stačí v ppt prezentaci – tam už jsou s popisky), velký balicí papír, fixy.

První lekce – Obrázky z půdy

Krok 1
Studenti pracují ve skupinách po třech. Hodinu zahajuje učitel v roli ředitele vědeckého ústavu, který zkoumá minulost lidstva. Oslovuje studenty a ti tak zjišťují, že jsou členy výzkumného týmu. V jednom městě ve střední Evropě byl na půdě starého domu objeven velmi zajímavý soubor obrázků. Výzkumné týmy jsou požádány o pomoc při jejich interpretaci. Každý tým dostane jeden obrázek a dostává 15 minut na jeho interpretaci a stanovení hypotézy pokoušející se ho vyložit. Na obrázcích jsou věci, zvířata, jídla, barevné lampy. V celkovém souboru jsou obrázky tohoto typu jen čtyři. Dvě až tři skupiny tak mají stejný obrázek. Skupiny pracují odděleně od sebe u pracovních stolků.
Pro svou práci dostane každá skupina celkem 3 pracovní otázky:

  1. Co nejpřesněji popište obrázek
  2. Kdo ho maloval a pro koho?
  3. Z jakého důvodu obrázek vznikl?

Příležitost k učení: Ve trojici je poměrně obtížné se domluvit na společné interpretaci. Žáci se učí spolupracovat, formulovat své myšlenky a obhajovat je. Všímají si detailů a berou v potaz i celek.

Poznámka k učiteli: Studenti se přirozenou formou ocitají v roli na úrovni alterace – v plášti experta. Oni jsou ti, kteří mají pomoci vyřešit problém. Stylizovaný plášť experta jim pomáhá udržet si „vědecký“ odstup, používat termíny a stylizovat jazyk na odbornou úroveň. Pokud nejsou zkušení, mohou mít zpočátku pocit, že jde o legraci a začnou vymýšlet bláznivé interpretace, v tuto chvíli to nevadí, postupně své úvahy zkorigují. Zatímco studenti pracují, učitel připravuje „konferenční místnost“ – místo pro prezentaci hypotéz. Zároveň sleduje skupiny – pokud nastane někde problém, větší neshoda apod., zajde ke skupině a nabídne pomoc.

Krok 2
Učitel opět v roli ředitele vědeckého ústavu vyzve týmy ke společné konferenci. Ta trvá 15 minut. Jednotlivé týmy představí své hypotézy. Ředitel teprve nyní zveřejní, že jeden zdrojový obrázek má více týmů. Určí ten, který promluví první, ostatní doplňují a případně i polemizují. Po celou konferenci je učitel v roli ředitele vědeckého pracoviště. Na konci konference před studenty leží celý soubor obrázků a ředitel pracoviště shrne hypotézy.

Příležitost k učení: Žáci naslouchají názorům kolegů, kriticky je hodnotí, vyjadřují se k nim a také se učí respektovat názory jiných, dát jim slovo. Zkoušejí se vyjadřovat se odborně.

Poznámka pro učitele: V tomto kroku je velmi důležitá práce učitele v roli. Dává celé konferenci věrohodnost. Pokud vystupuje dostatečně odborně, studenti od bláznivých interpretací ustupují. Pokud se tak nestane, může učitel svoji roli využít k tomu, že vhodně upozorní na nevěrohodnost hypotézy.

Krok 3
Navazuje přímo na krok 2. Učitel v roli ředitele pracoviště oznámí, že během studia materiálu byly na místě nalezeny další obrázky ze stejného souboru a že bude třeba hypotézy zřejmě poněkud poopravit. Každý tým dostane další dva obrázky – na všech je Tommy při nějaké činnosti (maluje, vzteká se, hajá, pláče, raduje se ze sněhu…). Úkol pro týmy je stejný a nabízí se další otázka: Jak mění další obrázky ze souboru naši interpretaci? Na interpretaci dalších dvou obrázků mají žáci 15 minut.

Příležitost k učení: Žáci upravují své hypotézy. Některé skupiny musí opustit svoji interpretaci a začít znova. Zároveň poznávají a uvědomují si, že naše znalost minulosti je útržkovitá a že kdykoliv může být „nalezen další obrázek“.

Poznámka pro učitele: Pro některé skupiny tato část není snadná. U zkušených skupin může tato část trvat kratší dobu. Učitel práci týmů pozorně sleduje, aby mohl reagovat na rychlejší práci.

Krok 4
Učitel v roli ředitele vědeckého ústavu vyzve k prezentaci změněných hypotéz, hned na začátku promluvy prvního týmu se stále v roli omluví, že si musí odběhnout a vrátí se zpět se senzačním objevem – byly nalezeny dva důležité obrázky, které možná změní celou naši představu o zkoumaném souboru. Položí před studenty obrázek Tommyho stojícího na kufru a s textem Tomíčkovi k jeho 3. narozeninám v Terezíně 22.1. 1944 a obrázek se sochou svobody, sluncem a holubicí a podpisem „tvůj Bedudu“. V 15 minutách si každý tým najde odpověď na otázku - Co tyto obrázky znamenají pro interpretaci?

Příležitost k učení: Žáci se učí přizpůsobit se nečekané změně, přeorientování svého myšlení do jiných souvislostí. Vyrovnávají se s e změnou a reagují na ni. Kriticky myslí a argumentují.

Poznámka pro učitele: V první chvíli jsou studenti překvapeni. Souvislost se šoa nikoho nenapadla. Někteří mlčí a někteří se potřebují vypovídat ze všeho, co je začne napadat. Zkoumané obrázky dostávají jiný rozměr. Debata je v týmech vzrušená, dochází ke kontaktům s jinými týmy a vypadávání z rolí expertů. Nevadí to. Rámec nakonec uzavře učitel v dalším kroku.

Krok 5
Učitel v roli svolá všechny vědce ke konferenci. Vyzve někoho z nich, aby shrnul stručně nové změny v bádání. Pak vyzve další ke komentářům. Citlivě reaguje a ve vhodnou chvíli shrne, ukončí konferenci a vystoupí z role, žáci také.
Druhá část diskuse (zpravidla je delší) je už mimo role. Učitel se žáky shrne, co všechno během práce zjistili, a nabídne studentům, zda nechtějí vidět všech 52 obrázků pro Tommyho a nabídne jim knihu I. Klímy O chlapci, který se nestal číslem. (B. Fritta, I. Klíma, O chlapci, který se nestal číslem, Židovské muzeum v Praze 1998) Tento krok trvá 25 minut. Dojde i na otázky zlomkovitosti bádání, na to, jak se studenti cítili v rolích expertů, zda jim to pomáhalo či bránilo v práci.

Příležitost k učení: Žáci se učí evaluovat vlastní práci, popisovat co prožívali a jak v hodinách pracovali, co se nového dozvěděli, co je překvapilo a co je bavilo a co nebavilo.

Poznámka pro učitele: Je důležité uzavření rámce a vystoupení z rolí. Stejně tak následná reflexe. Učitel povzbuzuje studenty, aby vyslovili své pochybnosti. Moji studenti jsou v tomto způsobu práce dobře zběhlí, a přesto toho měli na srdci mnoho. Hodně je překvapilo to, jak se změnilo jejich vnímání souboru obrázků během tak krátkého času. Navíc je velice začal zajímat osud Tomíčka. Sami si vyžádali pokračování. Jedním dechem slíbili zpracování domácího cvičení a za 14 dní přišli připraveni.

Krok 6
Zadání domácího cvičení. Na konci druhé vyučovací hodiny tohoto bloku jsem zadala tuto práci: Na uvedených internetových stránkách se seznamte s případem terezínských malířů obviněných z šíření propagandy hrůzy. www.jewishmuseum.cz, www.pamatnikterezin.cz, www.holocaust.cz.Druhá lekce – Všude se cítím trochu špatně

Krok 0
Kontrola domácího cvičení. Prvních 15 minut druhé dvouhodinovky jsme věnovali terezínským malířům obviněných z šíření propagandy hrůzy. Studenti se nespokojili jen s internetovými zdroji a vyhledali mnoho informací. Společně jsme připomněli jména terezínských malířů a jejich osudy, vzájemně si doporučili další zdroje informací. Někteří získali i kusé informace o tom, že Tomíček byl adoptován manželi Haasovými, ale o jeho dalším osudu nic nevěděli.

Krok 1
Každý student dostane 1 výtisk textu rozhovoru J. Daníčka s Tomášem Frittou Haasem. Během 30 minut se každý seznámí s textem a vypíše si pojmy, kterým nerozumí. Když uzná za vhodné, pořídí si výpisky z textu, aby si zaznamenal důležité informace. Pokud bude mít chvilku času, pokusí se v knihách ve školní dějepisné knihovně v učebně či na internetu zjistit význam neznámých slov či sousloví.

Příležitost k učení: Každý má možnost pracovat podle svého pracovního tempa. Text má 6 stran a je poměrně náročný. Žáci hledají důležité informace a učí se orientovat v psaném textu.

Poznámka pro učitele: Je tu i jiná možnost prvního kroku – žáky rozdělit do několika skupin a každé z nich dát jinou část textu rozhovoru. Pro méně zkušené lze připravit návodné otázky. Záměrně jsem své žáky nechala pracovat samostatně – většina z nich z dějepisu bude maturovat a tudíž by práci s textem měli už zvládnout bez větších potíží. Cílem této dvouhodinovky je prohloubení čtenářské gramotnosti.

Krok 2
Učitel nabídne studentům velký balicí papír. Je rozdělen na 4 části – Životopisná data, Vztah k vlasti a domovu, Vztah k židovství, Politická orientace. Studenti mají 25 minut času, aby na papír pořídili společný záznam s přihlédnutím k tématům. Souběžně píší na tabuli neznámá slova a doplňují jejich význam.

Příležitost k učení: Studenti se učí třídit informace a zvažovat jejich důležitost. Vybírají si, čemu se raději budou věnovat.

Poznámka pro učitele: Zodpovědnost je na studentech, zda budou či nebudou pracovat. Učitel pomáhá těm, kteří nejsou příliš aktivní, a nabízí jim možnosti, jak se na společné práci podílet. Už při psaní záznamů docházelo mezi studenty k diskusím, obtížně hledali, co mají ke kterému tématu zapsat, hledali v textu odpovědi společně. Dva chlapci se věnovali jen vyhledávání zapsaných neznámých pojmů.

Krok 3
Prvních 5 minut slouží k vysvětlení pojmů, které studenti nenalezli. Pak učitel popsaný balicí papír pověsí na tabuli a všichni mají 10 minut času, aby si sebraný materiál přečetli. Tato fáze je důležitá, protože se každý podílel jen na tom, co sám upřednostnil. V posledních 5 minutách studenti formulují otázky, které zůstaly nezodpovězeny a reflektují svoji práci. V úplném závěru učitel ukáže žákům fotografie Tomáše Fritty Haase, které jsou dostupné na internetu.

Příležitost k učení: Celá tato dvouhodinovka je náročná. V tomto kroku žáci kontrolují práci celé skupiny, zda opravdu nezapomněla na nic důležitého ze zdrojového textu.

Poznámka pro učitele: Závěr lekce ukázal, že není tak jednoduché pořídit strukturovaný zápis z přečteného textu. Ještě jsme se k rozhovoru vraceli a na poslední chvíli doplňovali data. Mezi vypsanými neznámými pojmy byly ty očekávané (Jomkipurská válka, ulpan, kibuc, Roš hašana), ale také např. zkratka AZKG (Automobilové závody Klementa Gottwalda). Studenti v reflexi také pojmenovávali, čemu a proč se věnovali a zda to pro ně bylo snadné či obtížné. Tuto lekci shledali jako velmi náročnou, ale potřebnou. Vzbudila u nich zájem o osudy dalších přeživších – právě pro nejednoznačnost osobnosti T. Fritty Haase. Velmi je zaujal název rozhovoru, který tuto nejednoznačnost už předjímá.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog